O FIRMIE

Kancelaria została utworzona przez Biegłego Rewidenta Dariusza Ochalika
wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 10155.

Założyciel Kancelarii jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz inżynierem
machanikiem, absolwentem Wrocławskiej Politechniki.
Misją firmy jest zapewnienie Klientom wysokiej jakości uslug
przy wykorzystaniu naszej fachowości, rzetelności, bogatego doświadczenia oraz dyspozycjności.

Kancelaria wdrożyła i przyjęła do stosowania “Kodeks zawodowej etyki
w rachunkowości” zalecany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Przy realizacji usług wykorzystujemy wiedze specjalistów w danej dziedzinie,
którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wykonywania zawodu.


Zapoznaj się z naszą ofertą

Audyt

Zakres naszych usług audytorskich obejmuje w szczególności:

– badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości jak i
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
– audyt projektów finansowanych przez Unię Europejską
– przekształcanie sprawozdań finansowych
– wycenę przedsiębiorstw
– audyty podatkowe

Termin i zakres usług audytorskich staramy się dostosować
do Państwa potrzeb

Rachunkowość

Zakres naszych usług rachunkowości obejmuje:

1. Usługi księgowe
– prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych
– sporządzanie wymaganych deklaracji– sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
– reprezentowanie Klienta przed urzędami skarbowymi i innymi organami

2. Nadzór i organizację rachunkowości
– wdrażanie systemów księgowo-finansowych
– wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
– analiza wewnętrznych procedur księgowych oraz rekomendacje usprawnień

Nasze usługi w zakresie doradztwa i podatków obejmują w szczególności:

– przeglądy i audyty podatkowe
– wycenę aportów oraz nadzór nad procesem aportu
– analizy finansowe oraz oceny kondycji finansowo-ekonomicznej jednostek
gospodarczych
– tworzenie biznes planów
– interpretację przepisów prawa podatkowego i bilansowego
– zarządzanie podatkami wraz z analizą ryzyka podatkowego

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Dariusz Ochalik

REGON: 931 176 037 NIP: 621-103-31-69
BZWBK SA: 13 1090 2529 0000 0001 0742 4740

TELEFON: 071 352 75 16

Kom: 606 355 795

E-mail: biuro@uslugirachunkowe.wroclaw.pl

Siedziba:
Dubois 7 lok. 5
50-208 Wrocław (Wrocław-Śródmieście)

Biuro:
Kamieńskiego 35/6
51-124 Wrocław (Wrocław-Psie Pole. Karłowice)

Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują , że:
Administratorem danych osobowych jest:
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Dariusz Ochalik.
Biuro:
Kamieńskiego 35/6
51-124 Wrocław (Wrocław-Psie Pole. Karłowice).
TELEFON: 071 352 75 16
Kom: 606 355 795